Vstřícní k nevidomým lidem při komunikaci elektronickou poštou a práci s internetem

Chcete-li být vstřícní při psaní zpráv nevidomým čtenářům, pak se zamyslete nad následujícími poznámkami a návrhy

 1. Čtěte vaši zprávu, jakoby byla předčítána, tedy aniž byste mohli vnímat grafické prvky a interpunkci, která text dovysvětluje, upřesňuje, vylaďuje jeho význam. Tak například text: Posíláme vám pozvánku na besedu na téma vodicí pes – „Pes a člověk“. uslyší nevidomý čtenář dvakrát za sebou slovo „pes pes“, protože bude mít nejspíše nastaveno čtení textu bez interpunkce, aby ho množství ohlašovaných interpunkčních znamínek neobtěžovalo. Problém ale lze snadno vyřešit formulací nahrazující uvozovky a pomlčku: ...na besedu na téma vodicí pes nazvanou Pes a člověk.
 2. Do textu nevkládejte obrázky, fotografie a jiné grafické prvky. Nevidomému jeho čtecí program nejspíše řekne jen „grafika“ nebo „ikona“. Je-li v textu řada grafických symbolů, loga a jiné grafické motivy, pak nevidomý čtenář využívající mluvící počítač během textu mnohokrát uslyší slovo „grafika“, což přerušuje souvislosti a znepříjemňuje poslech. Pokud je v příloze e-mailu obrázek, můžete do textu zprávy připojit krátký srozumitelný popis obrázku. Snížíte tak neinformovanost nevidomého čtenáře oproti vidícím, bude vědět, kde a jaký obrázek je ve zprávě.
 3. Telefonní a jiná čísla uvádějte v trojicích nebo ve dvojicích oddělených mezerami. Pokud telefonní číslo nerozdělíte mezerami, pak bude počítačem s hlasovým výstupem přečteno vcelku, zazní v něm nadbytečná slova jako miliony a tisíce. Telefonní číslo 772 966 363 bude přečteno po trojčíslích. Pokud se vše spojí do devítimístného čísla, zazní sedmsetsedmdesátdva milionů devětsetšedesátšest tisíc třistatřicetdva. Při čtení více telefonních čísel je čtení nadbytečných milionů a tisíců zdržující, obtěžující a může bránit zapamatování čísel.
 4. Ačkoliv se běžně v e-mailech vynechává za oslovením řádek a mezi odstavci také, nevidomému se obvykle u prázdného řádku ozve slovo „nic“. Pokud je text rozdělen velkým množstvím volných řádků, je opakované čtení „nic“ obtěžující. Jde-li to, upřednostněte vizuálně méně přehledný text bez množství volných řádků a ušetříte sluch nevidomého čtenáře.
 5. Pokud v textu zařazujete citaci, pečlivě a jednoznačně vepište „začátek citace“ a „konec citace“. Pouhé uvedení citace dvojtečkou a uvozovkami není spolehlivě sluchem rozeznatelné.
 6. Jedná-li se o text založený na střídání přímých řečí, které jsou odlišeny jen graficky a interpunkčně, tedy uváděním každé nové přímé řeči na nový řádek a ohraničení samostatnými uvozovkami, pro nevidomého čtenáře (posluchače čteného textu) se může tento stát zcela nepřehledný. Pomůže označení jednotlivých postav vhodné podle povahy textu, třeba uvádění jmen nebo jejich sluchem rozlišitelných zkratek. Ale i toto může mít svá úskalí. Pokud by například každý výrok ve střídajícím se rozhovoru byl opatřen titulem, jménem a příjmením hovořícího a pokud by šlo o několik stránek textu, asi by neustálé opakování celých jmen s tituly mohlo velmi obtěžovat a příjemné čtení změnit na utrpení.
 7. Pokud nevidomému posíláte text, se kterým bude dál pracovat, domluvte se s ním, jestli ho máte umístit do těla zprávy nebo dát do přílohy ve Wordu. Někteří nevidomí nepracují rádi s přílohami, jiní naopak ocení, když budou mít možnost použít text ve Wordu bez úprav textu kopírovaného z e-mailu.
 8. Nepříjemnou součástí textu mohou být vizuálně příjemné ale sluchově obtěžující řady stejných znaků, např. řádek skládající se z pomlček přehlédnete zrakem a víte, že je zde oddělen jeden úsek od druhého. Nevidomému ale čtecí kursor při zastavení na tomto článku tolikrát vysloví „pomlčka“, kolikrát tam bude udělána. Opět to je nepříjemný, zdržující a nic neřešící proud slov.
 9. Pokud text chcete vylepšit jasnou strukturou a zvolíte k tomu některé graficky pojaté značky, jako jsou puntíky, vyplněné čtverečky a kroužky, bude se u každého z nich nevidomému ozývat „vyplněný čtvereček“. Bude-li mít text dvacet bodů a každý bude označen tímto způsobem, bude muset nevidomý čtenář dvacetkrát vyslechnout čtenou hlášku „vyplněný čtvereček“. To je obtěžující a zdržující, rozbíjí to myšlenky textu.
 10. Pokud nevidomému připravujete text nebo připomínkujete jeho text tím způsobem, že barevně označíte určitý úsek textu, pak mu znesnadníte práci s tímto úsekem. Jednodušší je označit jedním symbolem začátek upravovaného textu nebo se dohodnout, zda ovládá práci s revizemi. Ta je však poslepu mnohem náročnější a mnoho nevidomých ji nevyužívá.
 11. O práci s tabulkami ve Wordu nebo v Excelu se dohodněte, zda s nimi nevidomý umí pracovat.
 12. Dokumenty ve formátu PDF mohou být nevidomému docela dobře čitelné nebo naopak nepřístupné. Dohodněte se s ním, jak postupovat. Možná si vyžádá zaslání dokumentu k odzkoušení, možná pro něj nebude žádný PDF dokument problém a možná Vás požádá o poskytnutí textu v poslední wordovské verzi i za cenu nedotažení posledních korektur.
 13. Pokud pro spolupráci je zapotřebí, aby se nevidomý pohyboval na internetových stránkách, dohodněte se s ním, co není a co je problém. Mnozí nevidomí s nimi pracují denně, ale i oni narazí na překážku, pokud budou podstatné informace zobrazeny pouze graficky, např. pozvánky na akce zveřejněné jako JPG dokumenty. Žádný software zatím neumí popsat, co je na fotografii či obdobném dokumentu.
 14. Přes všechny možné překážky jsou možnosti práce s počítačem naprosto zásadní pozitivní obrat v našem začleňování do života společnosti. Domluvte se s nevidomým, co by pro něj mohla být překážka, vyhledejte informace na odborném webu http://blindfriendly.cz nebo se poraďte s odborníky a umožněte nevidomým využívat informace, které jim mohou usnadnit a obohatit život.

Zpracoval:
Ing. Miroslav Michálek
Poradenské centrum, Okamžik, z. ú.
září 2016

© Okamžik, z. ú., 2016